Help ons de finish te halen!


Resultaat tot vandaag.

€11.523
opgehaald
106
donaties
€15.000
doel

De drie hoogste particuliere donaties boven de € 500,= mogen model komen staan!

Sy meie komme om te stean foar ien fan
taskôger-silhûetten by de definitive opnames yn maaie 2021 yn it Waltahûs/Tsjerkwert!

Tot vandaag donaties van € 500,= of meer:

€1.000,00 22 February 2021
€1.000,00 8 March 2021
€750,00 9 March 2021
leporello door Linda de Haan illustrator
foto: Heleen Haijtema

jo bydrage fan € 75,= of mear

as tank in prachtige leporello

Mei dyn bydrage ride wy de gatten ticht! Wy stjoere dy dan ek wat hiel bysûnders: in leporello! Dat is in boekje, opteard as in harmoanika, mei in trochrinnend byldferhaal. Dizze leporello vertelt dy 11 kear wat der yn it ‘famke’ omgiet, wat de 6e groepers út Súdwest-Fryslân dêroer betocht hawwe! Mei dat fan de winner foarop, de kar fan de bernesjuery út Tsjerkwert! Prachtich útfierd en yllustrearre troch de Fryske yllustrator Linda de Haan.Yn july kin it boekje op de post.

Voor deze donatie is het minimum bedrag € 75,=. Hoger mag natuurlijk!

Persoonlijke info

Als u de bijbehorende tegenprestatie wilt ontvangen dan graag uw
ADRES - POSTCODE en PLAATS invullen.

Uw betalingen lopen via Mollie, partner van de Stichting Fyftjin en Fierder voor alle online betalingen tijdens crowdfunding. U kunt Mollie zien als een tussenpersoon; zij zorgen ervoor dat uw geld veilig van uw bank naar de bank van de crowdfunding gaat. Omdat zij het betalingsproces uit handen nemen ziet u Mollie of Stg Mollie Payments op uw bankafschrift staan.

Wanneer het kunstwerk niet wordt gerealiseerd, worden alle donaties terugbetaald!

Totaalbedrag: €75,00

Telefoonhouder
www.laser-op.nl

jo bydrage fan € 75,= of mear

as tank in tillefoanhâlder mei “FAMKE”

Do setst echt flinke streken! In tillefoanhâlder is altyd noflik. Dizze is sterk (MDF), bamboe-fineer, maklik yn- en útinoar te skowen, past beslist yn dyn jasbûse (7x15cm). Goed dat der ek oan romte foar it snoerke/stekkerke tocht is. Mar it moaiste is fansels dat yn de rêch it silhûet fan it FAMKE útsnien is! It silhûet dat stiet foar takomst en langstme. It giet as briefpakketsje yn juny op de post.

Voor deze donatie is het minimum bedrag € 75,=. Hoger mag natuurlijk!

Persoonlijke info

Als u de bijbehorende tegenprestatie wilt ontvangen dan graag uw
ADRES - POSTCODE en PLAATS invullen.

Uw betalingen lopen via Mollie, partner van de Stichting Fyftjin en Fierder voor alle online betalingen tijdens crowdfunding. U kunt Mollie zien als een tussenpersoon; zij zorgen ervoor dat uw geld veilig van uw bank naar de bank van de crowdfunding gaat. Omdat zij het betalingsproces uit handen nemen ziet u Mollie of Stg Mollie Payments op uw bankafschrift staan.

Wanneer het kunstwerk niet wordt gerealiseerd, worden alle donaties terugbetaald!

Totaalbedrag: €75,00

Mei dizze stipe komme wy der grif! Of om it oars te sizzen: sá kinne de redens út it fet en wurde de earste streken set. Sûnder dyn stipe komt de finish net yn it sicht. Hertlik tank dus. 

Voor deze donatie is het minimum bedrag € 10,=. Hoger mag natuurlijk!

Persoonlijke info

Uw betalingen lopen via Mollie, partner van de Stichting Fyftjin en Fierder voor alle online betalingen tijdens crowdfunding. U kunt Mollie zien als een tussenpersoon; zij zorgen ervoor dat uw geld veilig van uw bank naar de bank van de crowdfunding gaat. Omdat zij het betalingsproces uit handen nemen ziet u Mollie of Stg Mollie Payments op uw bankafschrift staan.

Wanneer het kunstwerk niet wordt gerealiseerd, worden alle donaties terugbetaald!

Totaalbedrag: €10,00

Fyftjin en Fierder

COOL! Sa krije wy de wakken op de rûte op ‘e tiid tichte! Wy stjoere dy graach as tank in moaie ôfdruk (A7) fan it earste sketsûntwerp dat de keunstner 1 ½ jier lyn yn it doarpshûs fan Tsjerkwert sjen liet en dêr ’t it doe allegearre mei begûn. Om maaie hinne falt dy op dyn doarmatte.

Voor deze donatie is het minimum bedrag € 25,=. Hoger mag natuurlijk!

Persoonlijke info

Als u de bijbehorende tegenprestatie wilt ontvangen dan graag uw
ADRES - POSTCODE en PLAATS invullen.

Uw betalingen lopen via Mollie, partner van de Stichting Fyftjin en Fierder voor alle online betalingen tijdens crowdfunding. U kunt Mollie zien als een tussenpersoon; zij zorgen ervoor dat uw geld veilig van uw bank naar de bank van de crowdfunding gaat. Omdat zij het betalingsproces uit handen nemen ziet u Mollie of Stg Mollie Payments op uw bankafschrift staan.

Wanneer het kunstwerk niet wordt gerealiseerd, worden alle donaties terugbetaald!

Totaalbedrag: €25,00

Elke tocht moat der klúnd wurde! Mei dizze jefte helpsto FYFTJIN en FIERDER de einstreek te heljen! Dêr past in handich rêchpûdsje by. Mei in print fan it FAMKE én fan wat der yn har omgiet: de winnende tekst fan in 6e groeper út Súdwest-Fryslân. Yn juny kinst der mei op ‘en paad.

Donatie € 50,00 Fyftjin en Fierder

Voor deze donatie is het minimum bedrag € 50,=. Hoger mag natuurlijk!

Persoonlijke info

Als u de bijbehorende tegenprestatie wilt ontvangen dan graag uw
ADRES - POSTCODE en PLAATS invullen.

Uw betalingen lopen via Mollie, partner van de Stichting Fyftjin en Fierder voor alle online betalingen tijdens crowdfunding. U kunt Mollie zien als een tussenpersoon; zij zorgen ervoor dat uw geld veilig van uw bank naar de bank van de crowdfunding gaat. Omdat zij het betalingsproces uit handen nemen ziet u Mollie of Stg Mollie Payments op uw bankafschrift staan.

Wanneer het kunstwerk niet wordt gerealiseerd, worden alle donaties terugbetaald!

Totaalbedrag: €50,00

Frysling

jo bydrage fan € 200,= of mear

as tank in moeting en in rûnlieding

Neam it mar in flinke iistransplantaasje! Mar op sa’n golle bydrage moat fansels in feestje folgje! Wy noegje dy út foar in rûnlieding by it keunstwurk yn Tsjerkwert lâns en dêrby in moeting mei de keunstner yn it doarpshûs yn de neisimmer fan 2021. Mei by it fuortgean in presint fan de skitterjende Fryske wyngerd ‘De Frysling’!

Voor deze donatie is het minimum bedrag € 200,=. Hoger mag natuurlijk!

Persoonlijke info

Als u de bijbehorende tegenprestatie wilt ontvangen dan graag uw
ADRES - POSTCODE en PLAATS invullen.

Uw betalingen lopen via Mollie, partner van de Stichting Fyftjin en Fierder voor alle online betalingen tijdens crowdfunding. U kunt Mollie zien als een tussenpersoon; zij zorgen ervoor dat uw geld veilig van uw bank naar de bank van de crowdfunding gaat. Omdat zij het betalingsproces uit handen nemen ziet u Mollie of Stg Mollie Payments op uw bankafschrift staan.

Wanneer het kunstwerk niet wordt gerealiseerd, worden alle donaties terugbetaald!

Totaalbedrag: €200,00

Klasina Seinstra winneres alvestêdetocht 1997

jo bydrage fan € 450,= of mear

as tank in unike clinic op redens

Mei maksimaal 9 oare útsûnderlike skinkers nimsto diel oan in clinic fan Klasina Seinstra yn de winter fan 2021-2022. Winneres fan de lêste tocht. As trainer fan de lange-ôfstân riders noch altyd in grutheid. In middei yn de Alvestêdehal yn Ljouwert om noait te ferjitten!

Voor deze donatie is het minimum bedrag € 450,=. Hoger mag natuurlijk!

Persoonlijke info

Als u de bijbehorende tegenprestatie wilt ontvangen dan graag uw
ADRES - POSTCODE en PLAATS invullen.

Uw betalingen lopen via Mollie, partner van de Stichting Fyftjin en Fierder voor alle online betalingen tijdens crowdfunding. U kunt Mollie zien als een tussenpersoon; zij zorgen ervoor dat uw geld veilig van uw bank naar de bank van de crowdfunding gaat. Omdat zij het betalingsproces uit handen nemen ziet u Mollie of Stg Mollie Payments op uw bankafschrift staan.

Wanneer het kunstwerk niet wordt gerealiseerd, worden alle donaties terugbetaald!

Totaalbedrag: €450,00

Ik wol dit prachtige wurk graach stypje mar ik hoech foar myn donaasje gjin tsjinprestaasje te krijen!

Donatie naar keuze Fyftjin en Fierder

Voor deze donatie is het minimum bedrag € 5,=. Hoger mag natuurlijk!

Persoonlijke info

Uw betalingen lopen via Mollie, partner van de Stichting Fyftjin en Fierder voor alle online betalingen tijdens crowdfunding. U kunt Mollie zien als een tussenpersoon; zij zorgen ervoor dat uw geld veilig van uw bank naar de bank van de crowdfunding gaat. Omdat zij het betalingsproces uit handen nemen ziet u Mollie of Stg Mollie Payments op uw bankafschrift staan.

Wanneer het kunstwerk niet wordt gerealiseerd, worden alle donaties terugbetaald!

Totaalbedrag: €5,00

Wy hoopje it net, mar as it keunstwurk, om hokker reden dan ek, net realisearre wurde kin dan wurdt jo jefte weromstoart.