Wat giet der om yn it famke, dêr boppe op de skouders? Wêr tinkt se oan, wat soe der troch har holle spylje?

Fyftjin en Fierder logo-man-met-kind
Famke basisscholen de reinboge tjerkwerd

Wát it ‘famke’ dêr heech boppe op de skouders tinkt, just dát wol de keunstner ek graach sjen litte. Want it keunstwurk hjit net foar neat Fyftjin en Fierder. It ‘fierder’ stiet foar ’takomst, langstme’.
Wát zij daar hoog boven op de schouders denkt, gaan we daarom vragen aan de 6e groepers van alle basisscholen in Súdwest-Fryslân. Samen met je leerkracht is daar in een Friese les vast een keer tijd voor, in één van deze maanden: mei of juni. 

Van de 11 mooiste antwoorden op de vragen hierboven aan het ‘famke’ – dus van de 11 inzendingen die het meest tot de verbeelding spreken – zal de kunstenaar samen met de Friese illustrator Linda de Haan een héél bijzondere ‘leporello’ maken. En uit die 11 inzendingen zal de jury van 6e groepers van de basisschool ‘de Reinbôge’ in Tjerkwerd de allermooiste kiezen! Die zal dan in stalen letters worden vereeuwigd op de grondplaat van het silhouet van het famke.

gedachten van Famke
foto Karin Harkema

Wát it famke dêr heech boppe op de skouders tinkt, wizend nei de fierte, de kant fan Parregea op…..krekt dát woe ik witte. En sjen litte. Want ik haw myn wurk net om ‘e nocht Fyftjin en Fierder neamd: fierder, takomst, langstme.

Hoe komme jo dêr efter? Ik haw it oan alle 6e groepers fan de basisskoallen yn Súdwest-Fryslân frege. Fansels yn de wintermoannen, begjin 2021. Mar dêr makke de corona fuortendaalks koart metsjen mei, de klassen giene ticht en dêrnei mei muoite wer iepen, grôtfolle lesprogramma’s dus. Mar op in oantal skoallen slagge it de learkrêften dóchs om der romte foar te meitsjen. Der kamen in lytse 200 ynstjoeringen binnen en dêr destillearre de Wurkgroep Kultuer Tsjerkwert 11 nominearden út. Dêrnei keazen de fjouwer 6e groepers fan Basisskoalle De Reinbôge fan Tsjerkwert sels de winner, in famke.

Haar gedachten oer wat it famke tinkt flitse no yn it keunstwurk foarby. Karin Harkema, fotograaf út it doarp sels, makke der op de earste dei dat it keunstwurk op de brêge te stean kaam al dizze prachtige foto fan. Mei it rustkjen fan it cortenstiel noch mar krekt begûn…..
.

Schrijf dat op met pen op papier, of typ het op een computer in. Net wat je in jouw klas gewend bent. In het Fries, zo goed als je dat al kunt. Je juf of je meester zal je helpen. Voor de jury gaan taalfouten dus niet tellen! En laat ons niet later dan half juni 2021 je gedachten van het famke weten.

DIGITAAL

Alleen voor 6e groepers in de gemeente Súdwest Fryslân.

Als je het formulier hieronder hebt ingevuld – en nog één keer goed hebt nagekeken – klik je op Ferstoer

PER POST

Alleen voor 6e groepers in de gemeente Súdwest Fryslân.

Schrijf je antwoord op. 
Schrijf daarbij ook op: naam van jezelf /naam van je leerkracht / naam van je school en plaats.
Stop alles in een envelop en stuur die naar:

Werkgroep Cultuur Tjerkwerd
Hemdijk 3
8765 PA TJERKWERD

Fyftjin en Fierder logo-man-met-kind

Op dit email adres ga je een antwoord krijgen over je deelname.
Volgens mij denk het famke dit:

Je hebt geschreven 0 woorden en 0 letters.

beschikbaar